Werkzaamheden

Naar overzicht

Waterbouwkundige betonwerken

Specialist in (prefab) waterbouwkundig betonwerk

Nederlanders zijn de beste waterbouwers ter wereld. Platenkamp bouwt al decennialang waterbouwkundige betonwerken voor gemeentes en provincies. Onze eigen productie van prefab beton-elementen, maakt het planmatig en kostentechnisch erg aantrekkelijk voor de opdrachtgever. Platenkamp is volledig selfsupporting en beschikt over haar eigen pontons en kranen om damwanden te zetten, grondwerk te verrichten of hijswerkzaamheden uit te voeren.

Platenkamp bouwt stuwen en gemalen

Voor verschillende waterschappen hebben wij stuwen en gemalen gebouwd, aangepast of uitgebreid. Steeds vaker worden bestaande stuwen vervangen door een houten damwandscherm en een prefab betonwand. Deze wanden kunnen wij zelf prefabriceren, wat economisch voordelig is en de duur van de bouw aanmerkelijk verkort. In opdracht van het Waterschap Vechtstromen hebben wij bij de RWZI in Glanerbrug onder meer een retourslib- en terreinrioolgemaal gerealiseerd. In Erica mochten wij een prefab gemaal realiseren met een hoogte van 5,80 meter.

Platenkamp bouwt (prefab) kademuren

Steeds vaker willen gemeentes en provincies het water terugbrengen in de steden. Damwandschermen kunnen daarvoor een goede oplossing bieden. Vanwege de relatief korte bouwduur en lage kosten, hebben prefab hangschotten daarbij de voorkeur. Deze voorzien wij van metselwerk, eventueel in combinatie met deksloven. In verschillende steden hebben wij op deze wijze kademuren gerealiseerd.

Kademuur Platenkamp Apeldoorn

Kademuur Platenkamp Apeldoorn

Platenkamp bouwt prefab uitstroomconstructies en taludbekleding

Betonnen uitstroomconstructies en taludbekleding voorkomen uitspoeling van de grond. Dit is belangrijk bij onder andere uitstromingen van beken in kanalen, splitsingen van beken en kanalen, dijken of bij overstorten uit duikers. Platenkamp voert dergelijke projecten al jaren succesvol uit.  Een mooi voorbeeld is het vervangen van het in- en uitstroombed bij de stuw in Stegeren in opdracht van het Waterschap Vechtstromen.

Platenkamp bouwt coupures

Een belangrijk onderdeel van de primaire waterkeringen in Nederland zijn de coupures. Bij dijken worden deze ook wel dijkgat genoemd. Dit zijn onderbrekingen in de waterkering waar de weg de waterkering kruist en die bij hoogwater dichtgezet kunnen worden. Wij hebben verschillende coupures gebouwd of vervangen voor de nieuwere DPS2000 systemen.

Hier vindt u meer informatie over onze expertise op het gebied van rioolwaterzuiveringen, kelders en waterbergingen en tunnels en kokerconstructies

Waterbouwkundige betonwerken Platenkamp:

 • Kademuren
 • Keerwanden 
 • Brugpijlers
 • Inlaten, duikers en sluizen
 • Coupures
 • Stuwen 
 • (Polder)gemalen
 • Kribbes
 • Beekconstructies
 • Bergingsbassin
 • Etc.